Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Zamów telefoniczne 573-423-073

 

Twój koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


§ 2 DEFINICJE


Użyte w Regulaminie definicje posiadają następujące znaczenie:


Sprzedawca - ZDROWIE Z NATURY ERYKA KASZTELAN, ul. Pułaskiego 4, 33-380 Krynica Zdrój. NIP 678-303-46-55. Sklep dostępny w domenie www.spizarniazdrojowa..pl oraz www.zielarniazdrojowa.pl serwis internetowy zarządzany przez Sprzedawcę, umożliwiający Klientowi zawieranie Umów sprzedaży dotyczących Artykułów znajdujących się w Sklepie.


Klient – zarejestrowany lub niezarejestrowany podmiot, który w Sklepie zawarł Umowę sprzedaży.


Klient zarejestrowany – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie, posiadający w Sklepie swoje konto, do którego dostęp następuje poprzez własny login i hasło dostępu.


Klient niezarejestrowany - podmiot dokonujący zakupów w Sklepie, nie posiadający w Sklepie własnego konta.


Umowa sprzedaży – umowa zawarta w ramach Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu.


Artykuł – żywność, zioło, suplement diety, odżywka, kosmetyk lub inny produkt dopuszczony do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski, którego sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
§ 3 OŚWIADCZENIA


1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż żywności, ziół, suplementów diety, odżywek, kosmetyków i innych produktów dopuszczonych do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski. Artykuły są wolne od wad, posiadają odpowiednie atesty i zezwolenia wymagane przepisami prawnymi oraz zostały nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


2. Sprzedawca oświadcza, iż zamieszczone w Sklepie artykuły pochodzą z hurtowni farmaceutycznych, bezpośrednio od producenta lub dystrybutora i są oryginalne.


3.Oferowane artykuły są przechowywane zgodnie z wymogami producenta, w sposób gwarantujący zachowanie wymogów jakościowych wymaganych przez producenta lub odpowiednie organy kontrolne.


§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Klient będący osobą fizyczną może dokonywać zakupów w Sklepie pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Klient będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej może dokonywać zakupów w Sklepie za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na formularzach internetowych zamówienia, w związku ze składanym zamówieniem lub będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionego artykułu lub za błędną interpretacje treści ulotek dołączonych do opakowań artykułów.
5. Dane podawane przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mogą naruszać przepisów prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Klienta z firmy Sprzedawcy, logo Sklepu, informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu, m.in. nazwy, opisów, zdjęć, oznaczeń producentów artykułów, chyba, że korzystanie ze wskazanych w praw autorskich oraz własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.
7. Klient zarejestrowany zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, z którego korzysta w Sklepie.


§ 5 ZAMÓWIENIA


1. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu oraz warunków zawarcia umowy odbywa się przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie w Sklepie znacznika potwierdzenia zapoznania się z warunkami Regulaminu. 
2. Ceny artykułów oferowanych w Sklepie są jednostkowymi cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
3. Zakup artykułów następuje według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wysokość kosztów dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany cen artykułów w Sklepie, lub dostępności artykułów w przypadku zmiany cen lub dostępności w podmiotach, u których Sprzedawca się zaopatruje.
5. Informacje o artykułach umieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71 kodeksu cywilnego).
6. Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu.
7. Zamówienia można również dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 510-140-910. Zamówienia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.
8. W przypadku zamówień telefonicznych należy podać dokładną nazwę zamawianego artykułu zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie na stronie internetowej www.spizarniazdrojowa.pl oraz www.zielarniazdrojowa.pl oraz dane zgodnie z formularzem internetowym zamówienia.
9. Klient, przed złożeniem zamówienia przez Internet, zamieszcza w koszyku wybrane przez siebie artykuły, które zamierza nabyć. Klient ma możliwość zarządzenia zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych artykułów lub ich usuwanie, przeliczanie wartości artykułów i przeliczenia kosztów dostawy.
10. Po ostatecznym wyborze artykułów z oferty zamieszczonych w Sklepie, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i wypełnia formularz internetowy zamówienia podając żądane dane.
11. Do realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu internetowym zamówienia oraz podanie prawidłowego adresu e-mail.
12. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy.
13. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu), a następnie informuje Klienta drogą elektroniczną, na podany adres e-mail o warunkach na jakich została zawarta umowa, informację o jej realizacji i wysyłce pod wskazany w formularzu rejestracyjnym adres. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na adres e-mail  podany przez Klienta.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
    a. dane podane na formularzu internetowym zamówienia są niekompletne, błędne lub niepełne,
    b. zamawiany artykuł został wycofany w obrotu lub wstrzymany  na terenie kraju przez właściwe organy lub producenta.
W przypadku odmowy realizacji zamówienia, wpłacone przez Klienta należności zostaną zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odmowy realizacji zamówienia, na wskazane przez Klienta konto.
15. Do przesyłanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny, chyba, że Klient zażąda wystawienia faktury VAT. W przypadku pominięcia przez Kupującego prośby o wystawienie faktury VAT istnieje możliwość jej wystawienia w ciągu 7 dni od daty zakupu po przesłaniu paragonu i wcześniejszym kontakcie drogą e-mail lub telefoniczną ze Sprzedawcą.
  
§ 6 PRZERWY TECHNICZNE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu z powodu serwisu technicznego, prac konserwacyjnych lub innych prac związanych z polepszeniem funkcjonowania Sklepu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany okolicznościami wskazanymi w ust. 1 lub innymi czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 


§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI


Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).


czytaj więcej
§ 8 Cookies (Ciasteczka)


1. Niektóre obszary naszych stron mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia niektórych operacji.
Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
3. Nasze strony przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: utrzymania po zalogowaniu sesji - by użytkownik nie musiał wpisywać na każdej stronie loginu i hasła oraz poprawy bezpieczeństwa serwisu.
4. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z naszego sklepu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowaną przez nas politykę plików cookies.


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2. O zmianach regulaminu sklep będzie informował o tym fakcie zarejestrowanych klientów.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
Witryna stworzona na platformie